62%
میترا قلی نژاد

میترا قلی نژاد

حسابدار . کامپیوتر

آ-ش.شهر جدید سهند فاز سه روبه روی مدرسه شهریار

mitragolinjd@gmail.com

۰۹۳۷۰۴۷۲۹۸۲

نامشخص


مهارت ها

وارد نشده است


مدارک اخز شده

وارد نشده است


پروژه ها

وارد نشده استدرباره من

میترا قلی نژاد / حسابدار . کامپیوتر
۱۳۷۸/۱۰/۱۷- سن

نامشخص

خانم

نامشخص

مجرد

در حال تحصیل


لینک های ارتباطی

وارد نشده

تحصیلات

مقطع

کاردانی


رشته تحصیلی

حسابداری


نوع موسسه

دانشگاه فنی و حرفه ای


نام موسسه

دانشکده فنی حرفه ایی دختران الزهرا مراغه


معدل

۱۶/۰۰


فایل صوتی رزومه

فایل صوتی اپلود نشده است