46%
یاسین شتربان دوم

یاسین شتربان دوم

عنوان نامشخص

مرند

yasinsh777000@gmail.com

09301040714

نامشخص


مهارت ها

وارد نشده است


مدارک اخز شده

وارد نشده است


پروژه ها

وارد نشده استدرباره من

یاسین شتربان دوم / عنوان نامشخص
1377- سن

نامشخص

آقا

نامشخص

مجرد


لینک های ارتباطی

وارد نشده

تحصیلات

مقطع

کارشناسی


رشته تحصیلی

نامشخص


نوع موسسه

فنی و حرفه ای


نام موسسه

نامشخص


معدل

۱۵


فایل صوتی رزومه

فایل صوتی اپلود نشده است